higher education

Fluidconcepts

Fluidconcepts

KI
KI
KI
KI

KI

 

Click image to view additional installations photos 

 

Krug

Krug

Ohio State University
Ohio State University
Ohio State University
Ohio State University

Ohio State University

 

Click image to view additional installations photos 

Thomas More College

Thomas More College

Versteel
Versteel
Versteel

Versteel

 

Click image to view additional installations photos 

Wayne College
Wayne College

Wayne College

 

Click image to view additional installations photos 

*